Analiza brojanja pasa u Sarajevu ukazuje na potrebu kombiniranja masovne sterilizaicje sa ostalim zakonskim mjerama

Analiza brojanja pasa u Sarajevu u proteklih 5 godina pokazuje da je masovna sterilizacija dosegla najveće rezultate koji su mogući bez provođenja i drugih zakonskih mjera neophodnih za efikasno i trajno rješenje problema pasa lutalica.

Blago povećan broj pasa zabilježeno u junu ove godine (9.806 jedinki), umjesto logično očekivanog nastavka opadajućeg trenda bilježenog do sada, uprkos intenzivnom tempu i značajnim rezultatima masovne sterilizacije, indikator je stalnog priljevanja novih nezbrinutih pasa kroz napuštanje i neregistrirani uzgoj pasa, te dovoženje pasa lutalica iz drugih regija u Sarajevo. U stvari, to je posljedica  nedostatka neophodnog holističkog pristupa i nepostojanja sistema za upravljanje populacijom pasa putem kojeg bi se implementirale i druge neophodne mjere, jer je to jedini način da se problem riješi brzo i trajno.

Dok je broj pasa, od kako je počelo godišnje brojanje, bio najveći 2013. godine kada su rezultati pokazali približno 12.400 pasa koji su živjeli na ulicama, dvije godine nakon provođenja kampanja masovne sterilizacija pasa lutalica koje finansira Fondacija Dogs Trust, 2015. godine – ovaj broj se smanjio na približno 7.600, što je predstavljalo pad za 38% u odnosu na 2013. godinu!

Vrijedna podrška kroz finansiranje masovne sterilizacije u koju je Fondacija do sada uložila oko 5.5 miliona konvertibilnih maraka, može dati svoje prave efekte samo ako se kombinira sa dosljednim i kontinuiranim provođenjem sistemskih mjera odgovornog vlasništva tj. sankcioniranja neodgovornih vlasnika na osnovu registra svih vlasnika pasa, te uspostavom tranzicijskog skloništa i promocijom sistemskog udomljavanja pasa.

Problem pasa lutalica bit će na putu ka jedinom mogućem trajnom i održivom rješenju samo ako se uspostavi i počne provoditi zakonski zasnovan sistem za upravljanje populacijom pasa.

Fondacija u tom smislu snažno pozdravlja inicijativu lokalnih vlasti u Sarajevu za ovakvim pristupom koja bi značila prekretnicu u rješavanju ovog važnog pitanja ne samo za grad, kanton, već i za cijelu zemlju.

Prema našim informacijama, i druge regije se počinju uključivati u uspostavu sistemskog rješenja, a podrška Fondacije se rapidno širi da potpomogne u tome, te bi model iz Sarajeva koji je u fokusu podrške Fondacije već petu godinu, mogao poslužiti kao dobro ucrtan put ka rješenju problema u cijeloj zemlji.

Dok nastavlja sa značajnom podrškom kroz programe koji već godinama podupiru uspostavu ovog sistema, Fondacija je spremna na produbljivanje podrške lokalnim vlastima i zajednici u ovom, za problem pasa lutalica, historijskom procesu.

Ako se psi više ne razmnožavaju, ako nema novog napuštanja i nekontroliranog uzgoja pasa, te ako se uspostavi sistem udomljavanja i provedu druge zakonske mjere, na ulici će samo privremeno ostati zdravi, socijalizirani, sterilisani psi. Nakon što se njihov relativno kratki životni vijek završi, uz dalje kontinuirano provođenje sistema i sprečavanje dovoza pasa iz drugih regija, problem će sigurno biti potpuno riješen i više se nikada neće vratiti.

To je model koji su pratili i uspješno riješili ovo pitanje svi veći gradovi od Zagreba pa nadalje.

Nasuprot tome, svjedoci smo da je nakon i dugogodišnjih najava o rješavanju problema na ovaj ili onaj – nesistemski način sedam godina nakon usvajanja zakona, odnosno sličnih pokušaja u širem okruženju, , problem i dalje uveliko prisutan.

Veliko iskustvo i cjelokupna analiza potvrđuju da je kombinacija sterilizacije i ostalih mjera u sistemu ključ za brzo ali i trajno rješenje, te garant da se problem neće vratiti.

Fondacija Dogs Trust finansira brojanje pasa lutalica u Sarajevu koje se provodi prema najsavremenijoj metodologiji još od 2012. godine, te omogućava analizu broja pasa lutalica u gradu Sarajevu u rasponu od zadnjih pet godina.