Apel za dosljedno provođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i Hodograma

Obraćamo se javnosti zbog većeg broja informacija o navodnim kršenjima Zakona i Hodograma o upravljanju populacijom pasa u Kantonu Sarajevo a koje su se pojavile posljednjih dana. Izvor informacija su građani, hranitelji pasa te lokalna udruženja za zaštitu životinja koja su ponudila i video materijal koji potkrepljuje ove informacije.

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH izražava zabrinutost zbog ove situacije i apeluje na sve aktere da poštuju Zakon i Hodogram.

Ove informacije se mahom odnose na aktivnosti higijenskog servisa Općine Novi Grad “Lokom”, a vezano za upotrebu nedozvoljene opreme za hvatanje pasa te na uklanjanje skoro isključivo miroljubivih, socijaliziranih, sterilisanih i zdravih pasa.

Predstavništvo je pokušalo kontaktirati “Lokom” u vezi s ovim, ali jedina informacija koju smo dobili jeste da djeluje samo po nalogu Veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo.

Ovim putem pozivamo “Lokom” da, kao javna ustanova koja se finansira javnim sredstvima, pokaže više transparentnosti te da javnosti ponudi detaljni izvještaj s konkretnim informacijama vezano za lokacije, broj pasa, brojeve ušnih markica, provedene tretmane i krajnju sudbinu uhvaćenih pasa. Ovim bi najbolje uklonili sve sumnje u svoj rad, što bi trebalo biti i u njihovom interesu kao javnoj instituciji.

Također, pozivamo sve relevantne inspekcije, a posebno direktno nadležnu Veterinarsku inspekciju Kantona Sarajevo, a koja je i dio Hodograma, da i ona izvijesti javnost o gore navedenom.

U nastojanju da podrži potpuno i dosljedno provođenje Zakona te humano, trajno i održivo rješenje problema pasa lutalica, Predstavništvo je u drugom dijelu prošle godine potpisalo Memorandum o saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša, kojeg je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj sjednici u oktobru 2014. i verificirala. U Memorandumu (u prilogu ovog saopćenja) se nalazi Hodogram koji propisuje protokol provođenja Člana 14 Zakona, kao i druge stavke vezane za humano rješenje problema pasa lutalica uz strogo poštivanje Zakona kao i uspostavu kantonalnog higijenskog servisa.

Napominjemo da je u okviru Memoranduma kojim je dogovorena podrška predstavništva Fondacije Vladi Kantona Sarajevo u uspostavi samoodrživog sistema za upravljanje populacijom pasa predviđen sistem koji nije ni uključivao “Lokom”, već Higijenski servis Kantona Sarajevo koji se uspostavlja u okviru KJKP „Rad“. Međutim, navedeni propisi se odnose na sve institucije koje rade na upravljanju populacijom pasa u Kantonu Sarajevo.

Predstavništvo ne pruža nikakvu podršku radu Higijenskog servisa “Lokom” ni u kojem smislu, ali je i dalje spremno podržati sve one lokalne vlasti i institucije koje rade na rješenju problema poštujući Zakon i radeći transparetno.

Vrlo je važno napomenuti, da se Predstavništvo i dalje zalaže za dosljednu primjenu Hodograma a koja uključuje uklanjanje svih agresivnih, zaraženih i bolesnih pasa u slladu sa Članom 14. Zakona. Međutim, hvatanjem socijaliziranih, sterilisanih i zdravih pasa, ne samo da ne doprinosi rješenju problema, već se situacija zapravo i pogoršava te se poništavaju do sada postignuti rezultati na sistemskom i dugoročnom rješenju problema. Ovakvim aktivnostima se ide linijom manjeg otpora u cilju zadovoljavanja kvote, forme i pravdanja utrošenih sredstava, jer su za agresivne pse, koje je mnogo teže uhvatiti, potrebni veći napori.

Predstavništvo napominje da podržava potpunu i neselektivnu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, uključujući Član 14., ali jedino ako je proveden dosljedno i po navedenom detaljnom protokolu (Hodogramu) kojeg je verificirala Vlada Kantona Sarajevo.

Ovim putem pozivamo nevladine organizacije koje se bave zaštitom životinja, hranitelje koji se brinu o uličnim psima te sve građane da sa nadležnim inspekcijama, javnošću i medijima podijele sve dokaze koje posjeduju vezano za kršenje Zakona i Hodograma kako bi se ova pojava sankcionirala i prekinula. Osim što predstavlja kršenje zakona i što je nehumana, ovakva praksa je, kako smo već rekli, i kontraproduktivna.

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH će, ako se ovakva praksa nastavi, te nadležne institucije ne spriječe i ne sankcioniraju dalje kršenje zakona, biti primorana da uskrati svoju dalju podršku Kantonu Sarajevo u rješavanju problema pasa lutalica.