Kriteriji za učešće u Dogs Trust programima za lokalne zajednice u BiH

     1. Odluka o držanju kućnih ljubimaca i komunalni redari

Lokalna zajednica je donijela Odluku o držanju kućnih ljubimaca i ima aktivne komunalne redare.

     2. Budžetska sredstva, resursi i planovi

Lokalna zajednica u svom budžetu ima, ili planira izdvojiti, sredstva za provođenje mjera Sistema kao i plan korištenja ovih sredstava, te posjeduje i druge Zakonom propisane  kapacitete.

     3. Masovne sterilizacije

Lokalna zajednica je već provodila ili planira provoditi masovne sterilizacije pasa lutalica.

     4. Sklonište manjeg kapaciteta

Lokalna zajednica ima svoje zakonsko i humano sklonište, ili ugovor o korištenju skloništa druge lokalne zajednice.

     5. Higijenski servis (humano hvatanje pasa)

Lokalna zajednica ima svoj higijenski servis ili ugovor o korištenju servisa druge lokalne zajednice.

     6. Veterinarska inspekcija

Lokalna zajednica ima nadležnu veterinarsku inspekciju koja provodi nadzor, te  s kojom sarađuje na provođenju zakonskih mjera, i to na transparentan način, te na sprečavanju i sankcioniranju kršenja Zakona i nehumanog ophođenja prema životinjama.

     7. Veterinarska stanica

Lokalna zajednica na svojoj teritoriji ima veterinarsku stanicu ili više njih.

     8. Dosadašnje aktivnosti

Lokalna zajednica je već bila aktivna na provođenju mjera Sistema.

     9. Učešće u Dogs Trust programima ili projektima drugih organizacija

Lokalna zajednica je već bila učestvovala u provođenju Dogs Trust programa, ili projekata drugih organizacija koje podržavaju pitanje humanog rješavanja problema pasa lutalica.

     10. Opredijeljenost

Lokalna zajednica je opredijeljena za dosljednu i transparentnu provedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, i uspostavu Sistema, uključujući i da učestvuje u inicijalnom brojanju napuštenih pasa.

     11. Saradnja sa drugim institucijama i lokalnim zajednicama

Lokalna zajednica sarađuje sa susjednim lokalnim zajednicama i/ili višim nivoima vlasti na uspostavi Sistema.

     12. Informiranost

Lokalna zajednica ima podatke o broju vlasničkih i pasa lutalica, te o uzgajivačima, pansionima i lovačkim udruženjima.

     13. Saradnja sa nevladinim sektorom

Lokalna zajednica na svojoj teritoriji ima aktivnu NVO za zaštitu i dobrobit životinja.

Ako želite iskoristiti našu podršku u trajnom, zakonskom i humanom rješavanju problema
pasa lutalica, molimo vas da preuzmete i popunite Obrazac ispod.